Algemene voorwaarden

 1. Tenzij wij een andere afspraak hebben gemaakt, is mijn basistarief € 220 per uur zakelijk en € 165 per uur particulier.
  1. Dat tarief kan aan het begin van een kalenderjaar worden aangepast.
  2. Elk opgegeven tarief is steeds exclusief BTW en exclusief de kosten die het kantoor voor u aan derden (zoals griffierecht, deurwaarder, registers, enzovoorts) voorschiet.
  3. In beginsel ontvang u eens per kwartaal een rekening op basis van ge­werkte uren. Voor u voorgeschoten kosten worden meteen in rekening gebracht.
  4. Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan alleen via het op de rekeningen opgegeven bankrekeningnummer. Het kantoor neemt geen contact geld aan.

 2. Indien u qua inkomen en vermogen voor een toevoeging in aanmerking komt, zal ik een toevoeging voor u aanvragen, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u er prijs op stelt dat ik u betalend bijsta.
  1. Ook als u in de loop van de behandeling van een zaak alsnog voor een toevoeging in aanmerking komt, kan de zaak verder op basis van een toevoeging worden behandeld. Maar als eerder al een toevoeging was beëindigd, kan die niet opnieuw verleend worden.
  2. Voor de inkomens- en vermogensnormen wordt uitgegaan van het voor-vorige kalenderjaar. Maar zo nodig kan via peiljaarverlegging naar de situatie van het huidige jaar worden gekeken. Als dat aan de orde is, geef ik u aan, hoe u dan moet handelen.
  3. Bij een toevoeging worden, naast de eigen bijdrage, sommige kosten, (zoals griffierecht, registers, enzovoorts), wel aan u doorberekend. Het kantoor behoudt zich het recht voor, een zaak niet aanhangig te maken, voordat de eigen bijdrage en een voorschot voor het te verwachten griffierecht zijn betaald. Voor zulke kosten kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand van de gemeente waar u woont.
  4. Als een voor u aangevraagde toevoeging niet wordt verleend, wordt in­getrokken of niet wordt vergoed vanwege het behaalde resultaat, worden de werkzaamheden van het kantoor, ook voor zoveel al verricht, alsnog op uurbasis in rekening gebracht. Tenzij wij daarover een andere afspraak hadden gemaakt, wordt dan in beginsel een tarief van € 100 per uur ge­hanteerd.
  5. Het eventueel, op grond van inkomsten, via bijzondere bijstand geheel of gedeeltelijk terugvragen van eigen bijdrage en/of door te berekenen kos­ten, doet u zelf. Ongeacht het verloop van zo=n terugvraag, blijft u de eigen bijdrage en door te berekenen kosten wel aan mij verschuldigd.

 3. In de meeste gevallen wordt een verliezende partij in de kosten veroordeeld.
  1. Als de tegenpartij in de kosten is veroordeeld, probeer ik zo`n kostenver­oordeling voor u te verhalen. Maar de kostenveroordeling die de Rechter uitspreekt, dekt vrijwel nooit de kosten die u werkelijk gemaakt heeft. Ook bij een gewonnen procedure zult u vrijwel steeds kosten kwijt zijn. Daar is niets aan te doen. Zo zit het systeem wettelijk in elkaar.
  2. Ik probeer een goede inschatting van proceskansen te maken. Maar dat is nooit met zekerheid te voorspellen. In geval u een procedure verliest, komen de proceskosten dus juist bij de kosten die u al gemaakt heeft.
  3. Ook in een toevoegingszaak kunt u in de kosten worden veroordeeld. Die kostenveroordeling betaalt u zelf. Daar voorziet een eventuele toevoeging niet in.
  4. Een zaak kan ook met een schikking eindigen. Als dat het geval is, blijven doorgaans de al door u gemaakte kosten voor uw rekening en blijven ook de kosten die de tegenpartij al heeft gemaakt, voor zijn/haar rekening.

 4. Voor de communicatie maak ik vooral gebruik van mail.
  1. Als u mij mailt of schrijft, vermeldt u dan wel even het zaaksnummer.
  2. Als er belangrijke ontwikkelingen zijn, hoort u dat zo spoedig mogelijk.
  3. Heeft u vragen, stel ze. Omdat ik overdag vaak ook andere verrichtingen heb, heeft het de voorkeur dat u een vraag per mail voorlegt. Daarop krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord.

 5. Als u niet tevreden bent over de totstandkoming van uw opdracht, over de kwaliteit van uitvoering van uw opdracht en/of over de hoogte van een rekening, dan kunt u dat steeds aan mij kenbaar maken, overeenkomstig de kantoorklach­tenregeling zoals gepubliceerd op de website. Als u niet tevreden bent over de afwikkeling van de klacht, kunt u uw klacht voorleggen aan de civiele rechter.

 6. Van documenten vraag ik doorgaans alleen een copie.
  1. In bijzondere gevallen kan nodig zijn dat ik een origineel stuk nodig heb. Dan zal ik u dan laten weten.
  2. In alle andere gevallen vraag ik u een copie of maken wij een scan. Niet originele stukken worden door het kantoor alleen electronisch bewaard. Originele stukken die zijn ingescand, krijgt u daarna dadelijk van ons terug. Het bewaren daarvan is niet de verantwoordelijkheid van het kantoor.
  3. Als u mij stukken toestuurt: bij voorkeur scans per mail. Foto`s die u met uw mobiele telefoon van documenten maakt, kunnen, vanwege de beperk­te kwaliteit, doorgaans in een procedure niet overgelegd worden.
  4. Het kantoor bewaart de gehele (electronisch opgeslagen) zaaksmap van uw zaak twaalf jaar vanaf het moment van afsluiten van de zaak. Daarna wordt de zaaks­map geheel vernietigd. Papieren stukken worden niet bewaard.

 7. Het kantoor heeft geen derdenrekening. Ik kan dus niet namens u betalingen in ontvangst nemen.

 8. Als ik door bijzondere omstandigheden mijn praktijk niet zelf kan uitoefenen, is Mr. SK Tuithof (Dreef 4, 2012 HR Haarlem, 06-36461044) aangewezen als mijn waarnemer.

 9. Het kantoor aanvaardt aansprakelijkheid voor schade wegens fouten slechts voor zoveel dekking wordt verleend door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (AON, polisnummer V0100065667) plus het door de verzekeraar daarop ingehouden eigen risico. Het kantoor is in geen geval aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt door derden die voor bepaalde verrichtingen moeten worden ingeschakeld.


Zaandam, februari 2024